Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i powiązanymi przepisami Wielkiej Brytanii dotyczącymi ochrony danych zobowiązujemy się do ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez użytkownika. Celem niniejszej informacji o ochronie prywatności jest pomoc w zrozumieniu, w jaki sposób gromadzimy i wykorzystujemy informacje o użytkowniku. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej polityki, skontaktuj się z nami.

Acquis Insurance Management Limited
Integra House
Vaughan Court
Celtic Springs Business Park
Newport
NP10 8BD

Tel: +44 (0) 1633 811920
Email: [email protected]
Witryna internetowa: www.acquisinsurance.com

Do jakich celów i w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe użytkowników?
Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy informacje o użytkownikach tylko wtedy, gdy mamy ku temu podstawy prawne i uzasadnione powody biznesowe.

Gromadzimy, wykorzystujemy i przechowujemy dane osobowe użytkowników w celu świadczenia usług w ramach administrowania ubezpieczeniami i obsługi roszczeń. Mogą one być również wykorzystywane do weryfikacji tożsamości użytkownika, do administrowania płatnościami oraz do umożliwienia 1nam przeprowadzania kontroli w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i innych przestępstw finansowych, jeśli jest to konieczne.

Wykorzystanie danych użytkownika jest niezbędne do wypełnienia przez nas zobowiązań określonych w umowie finansowej oraz do zarządzania polisą ubezpieczeniową spółki finansowej (np. w przypadku roszczeń).

Jeśli użytkownik nie poda wymaganych informacji, świadczenie niektórych usług może być niemożliwe.

Możemy monitorować połączenia, wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe i inne formy komunikacji z użytkownikiem. W przypadku kontaktu z nami możemy zachować zapis takiej korespondencji oraz wszelkich informacji przekazanych nam w trakcie tej lub każdej kolejnej komunikacji.

Marketing
Nie wykorzystujemy żadnych przekazanych nam informacji do celów marketingowych, chyba że użytkownik wyraził na to zgodę.

Charakter danych osobowych
Dane osobowe to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację żyjącej osoby fizycznej.
Gromadzimy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane finansowe i inne dane osobowe w zależności od charakteru ubezpieczenia i innych oferowanych usług.

Te informacje mogą być udostępniane ubezpieczycielom, dostawcom produktów ubezpieczeniowych oraz naszym zewnętrznym dostawcom usług.

Udostępnianie informacji
Przekażemy dane osobowe użytkownika innym podmiotom tylko wtedy, gdy takie udostępnienie jest niezbędną częścią podejmowanych przez nas działań, gdy użytkownik udzieli na to zgody lub gdy będziemy do tego zobowiązani na mocy prawa lub przepisów (np. gdy ujawnienie jest niezbędne do celów zapobiegania i/lub wykrywania przestępstw).

Jako pośrednik musimy ujawniać dane osobowe firmom ubezpieczeniowym, agencjom ubezpieczeniowym, partnerom biznesowym i innym podmiotom w celu dostarczania naszych produktów i usług. Przykłady innych podmiotów obejmują innych pośredników ubezpieczeniowych, likwidatorów szkód, organy regulacyjne, kancelarie prawne i biura rachunkowe zaangażowane w proces obsługi roszczeń. Możemy również udostępniać dane osobowe użytkownika agencjom zajmującym się zapobieganiem oszustwom. Możemy przekazywać informacje dotyczące polisy ubezpieczeniowej i wszelkich incydentów operatorom tych rejestrów, ich agentom i dostawcom.

Możemy również ujawniać informacje o użytkowniku dostawcom usług zaangażowanym do świadczenia usług w naszym imieniu. Tacy dostawcy usług są umownie ograniczeni pod względem wykorzystywania i ujawniania informacji, które im przekazujemy, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do świadczenia usług w naszym imieniu lub do spełnienia wymogów prawnych.
Udostępniamy informacje o użytkowniku tylko wtedy, gdy jesteśmy przekonani, że nasi partnerzy lub dostawcy stosują wystarczające środki ochrony informacji o użytkowniku w taki sam sposób jak my.

Możemy również ujawnić dane osobowe nowym właścicielom naszej firmy w przypadku, gdy będziemy przedmiotem fuzji lub przejęcia. Ujawnienie może także nastąpić w celu umożliwienia przeprowadzenia audytów w firmie, inspekcji regulacyjnych lub w celu zbadania skargi, podejrzenia oszustwa lub zagrożenia bezpieczeństwa.

Nigdy nie udostępniamy danych użytkownika poza naszą organizację w celach marketingowych.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że możemy ujawnić podane przez niego informacje odpowiednim stronom w celach opisanych w niniejszej Informacji.

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawać, wynajmować ani wymieniać informacji o użytkowniku.

Przekazywanie danych osobowych poza Wielką Brytanię
Niektóre dane osobowe przechowywane w naszych systemach informatycznych mogą być przekazywane poza granice geograficzne zgodnie z obowiązującym prawem.

Przekazując nam dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, międzynarodowy transfer, przechowywanie i przetwarzanie danych użytkownika. Przekazywanie danych jest regulowane standardowymi klauzulami umownymi Unii Europejskiej (UE) lub równoważnymi umowami o przekazywaniu danych w celu ochrony bezpieczeństwa i poufności danych osobowych.

Okres przechowywania danych użytkownika
Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do przedstawienia oferty, zarządzania ubezpieczeniami, oferowania odnowienia ubezpieczenia oraz reagowania na wszelkie roszczenia lub skargi (które mogą pojawić się po upływie okresu ubezpieczenia). Zazwyczaj jest to minimalny okres siedmiu lat lub inny okres określony przepisami prawa. Gdy zdecydujemy, że nie potrzebujemy danych użytkownika, zostaną one bezpiecznie i poufnie zniszczone.

Prawa użytkownika do ochrony danych

Zgodnie z brytyjskim prawem i przepisami o ochronie danych osobowych użytkownikowi przysługują pewne prawa, które można podsumować w następujący sposób:

  • Prawo do otrzymania informacji o naszych działaniach związanych z przetwarzaniem danych, w tym przez takie Informacje o ochronie prywatności.
  • Prawo do bezpłatnego dostępu do danych osobowych o użytkowniku, które przechowujemy. Aby zażądać kopii tych danych, należy złożyć do nas pisemną prośbę o dostęp.
  • Prawo do sprostowania. Użytkownik może poprosić nas o poprawienie wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych w ciągu jednego miesiąca.
  • Prawo do usunięcia danych i ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych oraz do zapobiegania ich przetwarzaniu, z wyjątkiem sytuacji, w których jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych użytkownika. Należy pamiętać, że korzystanie z tego prawa może utrudnić lub uniemożliwić nam dostarczanie produktów i usług.
  • Prawo do przenoszenia danych. Na życzenie użytkownika przekażemy użytkownikowi dane osobowe w ustrukturyzowanym formacie.
  • Prawo do sprzeciwu. Użytkownikowi przysługują szczególne prawa w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania w celu zmniejszenia ryzyka podjęcia potencjalnie szkodliwej decyzji bez interwencji człowieka. Użytkownik może sprzeciwić się wykorzystywaniu danych osobowych do profilowania, marketingu bezpośredniego lub celów badawczych.

Powoływanie się na prawa do ochrony danych, wycofanie zgody lub złożenie skargi
W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z praw ochrony danych, wycofania zgody na wykorzystanie danych lub złożenia skargi dotyczącej sposobu przechowywania lub wykorzystania danych, należy skontaktować się z nami, korzystając z następujących danych:

Acquis Insurance Management Limited
Integra House
Vaughan Court
Celtic Springs Business Park
Newport
NP10 8BD

Tel: +44 (0) 1633 811920
Email: [email protected]

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi, może skontaktować się z Information Commissioner’s Office (Biurem Komisarza ds. Informacji), wypełniając formularz w witrynie internetowej urzędu: https://ico.org.uk/global/contact-us/

Informacje z innych źródeł
Możemy korzystać z legalnie dostępnych źródeł publicznych, takich jak lista wyborców i innych źródeł podmiotów zewnętrznych, takich jak agencje oceny zdolności kredytowej, aby uzyskać informacje o użytkowniku, na przykład w celu weryfikacji tożsamości lub sprawdzenia historii kredytowej.

Niektóre dane osobowe mogą być przekazane nam przez podmioty zewnętrzne, takie jak firmy ubezpieczeniowe i inni pośrednicy ubezpieczeniowi. W pewnych przypadkach użytkownik wcześniej przekaże swoje dane tym podmiotom i wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji w określonych celach.

Takie informacje będą pozyskiwane wyłącznie z uznanych źródeł, które działają zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych.

Zastrzegamy sobie prawo zmian w niniejszej polityce prywatności, na przykład w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Aktualna wersja niniejszej polityki jest dostępna w witrynie internetowej www.acquisinsurance.com.